دوره معرفت و مهارت افزایی رجاء (توانمند سازی فعالین فرهنگی و تشکیلاتی در عرصه معرفتی و مهارتی)

س., 04/25/2023 - 16:16

دوره معرفت و مهارت افزایی رجاء (توانمند سازی فعالین فرهنگی و تشکیلاتی در عرصه معرفتی و مهارتی)

دوره معرفت و مهارت افزایی رجاء (توانمند سازی فعالین فرهنگی و تشکیلاتی در عرصه معرفتی و مهارتی)