دوره معرفت و مهارت افزایی رجاء (توانمند سازی فعالین فرهنگی و تشکیلاتی در عرصه معرفتی و مهارتی)

س, 02/05/1402 - 16:16

دوره معرفت و مهارت افزایی رجاء (توانمند سازی فعالین فرهنگی و تشکیلاتی در عرصه معرفتی و مهارتی)

دوره معرفت و مهارت افزایی رجاء (توانمند سازی فعالین فرهنگی و تشکیلاتی در عرصه معرفتی و مهارتی)