معرفی مدیر هماهنگ کننده امور داخلی سازمان

د, 01/23/1400 - 10:42

معرفی مدیر هماهنگ کننده امور داخلی سازمان

علی محمدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علی محمدی؛ دانش‌آموخته کارشناسی ارشد  روابط بین‌الملل