معرفی مشاور سازمان و مسئول حوزه ریاست

دوشنبه, 01/23/1400 - 10:42

معرفی مشاور سازمان و مسئول حوزه ریاست

 

صالحی

 

دکتر وحید صالحی؛ دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه