گروه‌های علمی

د, 07/30/1397 - 13:31

گروه‌های علمی

 وظیفه دارد تولید اندیشه و تبدیل ایده‌ها به دانش، محصول، خدمات و فناوری یا قابلیت اجرایی بخشیدن به ماحصل آن در ابعاد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و تعمیق مباحث تا نهایی‌ترین سطح مفاهیم یعنی حوزه گفتمان‌سازی اندیشه و مفهوم به نحوی که ویژگی‌های بحث‌پذیری،نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی را در سطح نخبگان و عموم افراد جامعه فراهم نماید.