آیین نامه برگزاری کرسی‌های علمی – ترویجی

س, 04/31/1399 - 17:19

آیین نامه برگزاری کرسی‌های علمی – ترویجی

فصل اول: 

ماده 1: تعریف

کرسی علمی - ترویجی : نشستی علمی با ارائه متن مکتوب ( چاپ شده یا نشده) صاحب نظر برای دفاع از نظر خود یا نظر غیر به همراه نقد ناقد یا ناقدان یا مباحثۀ علمی دو صاحب نظر رقیب دارای متن مکتوب در مدعای علمی که بدون داوری و بر اساس اخلاق، منطق علمی و آزادی بیان با هدف بسط فرهنگ «گفتگو و نقد » ، تقویت فضای عقلانی، ترویج و بررسی دیدگاه های مختلف و گفتمان سازی علمی، توسط مراکز علمی و آموزشی در دو قالب ذیل برگزار می‌گردد:

 

عرضه و نقد دیدگا ه علمی : به نشستی نوآورانه، روشمند و علمی اطلاق می گردد که با هدف تبیین و معرفی نظریه یا مکتب یا ایده یا بینش یا جریان، به ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت پرداخته و نهایتا اصلاح و بهبود آن را دنبال می کند.

 

مناظره علمی : به مباحثه ای رو در رو، روش مند و منطقی میان دو صاحب نظر اطلاق می شودکه به گونه ای نقادانه، دیدگاه ها و نظرات یکدیگر را درباره مدعای علمی خاص به چالش می کشند.

 

ماده 2 : اهداف و خط مشی ها

1. بسط و گسترش فرهنگ آزاداندیشی در مراکز علمی اعم از دانشگاه ها، حوزه ها و پژوهشگاه ها،

2. بسترسازی تمرین نظریه پردازی، نقد و مناظرات علمی،

3. ایجاد امکان ارائه نظریات، نقدها و مناظره ها برای آن دسته از صاحبان اندیشه که اندیشه هایشان مستلزم تکمیل، توسعه یا بازآفرینی است،

4. گسترش فضای عقلانیت و نهادینه سازی فرهنگ تضارب آراء،

5. بسط نشاط علمی و شجاعت نوآوری، نقد و مناظره،

6. توانمندسازی مراکز علمی در برگزاری کرسی ها.

 

خط مشی های کلی در برگزاری جلسات :

1. مسئولیت تشخیص ارزشمندی متن علمی ارائه شده توسط صاحب نظر و طرفین مناظره برای طرح در قالب    کرسی های ترویجی و نیز نظارت بر فرآیند برگزاری، طبق شرح وظائف بر عهده کمیته معاونت پژوهش و فناوری است.

2. رعایت استاندارد های علمی و معتبر در برگزاری جلسات،

3. سرلوحه قراردادن سه اصل اخلاق، منطق و آزادی بیان در نقد و نقل آرا، اشخاص و آثار،

4. پرهیز از ورود به نزاع های غیرعلمی و شخصی در مباحثات،

5. رعایت الزامات اجرایی از قبیل:

• اطلاع رسانی کرسی ها  از طریق اعلام عمومی توسط مجری،

• برگزاری علنی و ایجاد امکان حضور علاقه مندان اعم از صاحب نظران، طلاب و دانشجویان،

• بهره گیری از فضایی مناسب با ظرفیت میزبانی جمع قابل توجهی از علاقه مندان،

تبصره: با تأیید دبیرخانه کمیته مستقر در معاونت پژوهش و فناوری،  برخی از کرسی ها فقط با حضور اساتید و متخصصان از طریق ارسال دعوت نامه و اطلاع رسانی به مراکز علمی برگزار میشود و نیاز به اعلان عمومی و شرکت دانشجویان و طلاب نمی باشد.

 

فصل دوم:

ارکان و وظایف

ماده 3: کرسی عرضه و نقد دیدگا ه علمی

کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی دارای سه رکن زیر است:

1. صاحب نظر

2. حداقل یک ناقد

3. مدیر جلسه

الف) شرایط اختصاصی کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی :

1. افراد صاحب نظر، مراکز آموزشی یا مؤسسات علمی و اجرایی، باید متن مکتوب دیدگاهی که در خصوص آن به جمع بندی لازم رسیده اند را جهت عرضه و نقد پیشنهاد کنند.

2. ارائه دهنده لازم است اثر مکتوب (چاپ شده یا نشده) دیدگاه علمی خود را قبل از جلسه برای معاونت پژوهش و فناوری ناقد یا ناقدان ارسال کند.

3. دیدگاه ارائه دهنده در جلسه، توسط ناقدین و حاضرین مورد نقد و سؤال قرار میگیرد.

تبصره 1 : دانشجویان مستعد و توانمند دوره دکتری با تاییدیه کمیسیون علمی مربوطه می توانند از قالب کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی استفاده کنند.

 

ب) فرآیند برگزاری کرسی عرضه و نقد دیدگاه علمی :

1. قرائت کلام ا... مجید،

2. خیر مقدم، اعلام برنامه و زمانبندی مباحث،

3. دعوت از ارائه دهنده و ناقدان جهت قرار گرفتن در جایگاه،

4. ارائه دیدگاه علمی توسط صاحب نظر،

5. نقد ناقد یا ناقدان،

6. پاسخ به نقدها،

7. نقدهای حاضرین،

8. پاسخ به نقدهای حاضرین،

9. جمع بندی علمی جلسه،

ماده 4 : کرسی مناظره علمی

کرسی مناظره علمی دارای دو رکن زیر است:

  1. دو صاحب نظر

      2. مدیر جلسه

الف) شرایط اختصاصی کرسی مناظره علمی :

1. هر یک از طرفین باید اثر مکتوب (چاپ شده یا نشده) دیدگاه علمی خود را قبل از جلسه برای

طرف مقابل ارسال کنند.

2. شایسته است طرفین این نوع کرسی جهت انجام مناظره با رعایت دو اصل زیر پیشنهاد شوند:

1. همطرازی طرفین مناظره،

2. تخصص در موضوع و مدعای علمی،

ب) فرآیند برگزاری کرسی مناظر ه علمی :

1. قرائت کلام ا.. مجید،

2. خیر مقدم، اعلام برنامه و زمانبندی مباحث،

3. دعوت از طرفین مناظره جهت قرار گرفتن در جایگاه،

4. شروع مناظره،

5. سؤالات حاضرین از طرفین مناظره،

6. جوابگویی به سؤالات از سوی مناظره کنندگان،

7. جمع بندی علمی جلسه،

 

فصل سوم :

 

اقدامات اجرایی

ماده 5 : ثبت و مستندسازی

1. مجری موظف به ثبت جریان کرسی و ارائه گزارش کرسی طبق اسناد درخواستی می باشد.

2. مجری موظف است اثر متن پیاده شده کرسی ترویجی را به دبیرخانه مستقر در معاونت پژوهش و فناوری ارائه دهد.

3. مجری موظف است صوت یا فیلم جلسه ( با کیفیت عالی) را به دبیرخانه مستقر در معاونت پژوهش وفناوری ارائه دهد.

4. تبلیغات محیطی قبل از برگزاری کرسی بصورت پوستر و در زمان برگزاری کرسی جهت گفتمان سازی و تقویت فضای نقد و تضارب آراء صورت پذیرد.

ماده 6 : بر اساس جدول زیر و آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی، برای ارائه دهنده و مناظره کنندگان جلسات کرسی ها امتیاز محاسبه وگواهی صادر می شود.

 

  1. پس از طی مراحل اداری و تایید مستندات، گواهی کرسی بر اساس جدول زیر صادر می شود.

ماده 7 :  بر اساس جدول زیر و آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی، برای تمامی ناقدان و مدیران جلسات کرسی ها امتیاز محاسبه گواهی صادر می شود.

  1. پس از طی مراحل اداری و تایید مستندات، گواهی کرسی بر اساس جدول زیر صادر می شود.

            

ماده 8 :   این آیین نامه در سه فصل، هشت ماده در تاریخ 27/3/99  به تصویب کمیته کرسی های  نظریه پردازی، نقد و مناظره سازمان بسیج اساتید کشور، رسید.

 

دانلود فایل :

http://www.basijasatid.ir/node/7516