بررسی و تحلیل

در هفتمین نشست شورای تبیین مواضع معاونت بررسی و گفتمان سازی
27/05/1399 10:29

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش…

به همت معاونت بررسی و گفتمان‌سازی بسیج اساتید کشور؛
20/05/1399 14:29

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش…

معاونت بررسی و گفتمان‌سازی جنبش استادی بسیج ایران مطرح کرد:
20/05/1399 13:52

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش…

معاونت بررسی و گفتمان‌سازی جنبش استادی بسیج ایران منتشر کرد:
20/05/1399 12:53

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش…

معاونت بررسی و گفتمان سازی جنبش استادی بسیج ایران مطرح کرد:
19/05/1399 15:12

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش…

معاونت بررسی و گفتمان‌سازی جنبش استادی بسیج ایران مطرح کرد:
19/05/1399 14:53
معاونت بررسی و گفتمان‌سازی جنبش استادی بسیج ایران منتشر کرد:
07/05/1399 11:23

به گزارش روابط عمومی جنبش استادی بسیج ایران، …

مدیرکل امور بین‌الملل مجلس مطرح کرد:
04/05/1399 15:01
به همت معاونت بررسی و گفتمان‌سازی بسیج اساتید کشور؛
01/05/1399 13:20

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش…

معاونت بررسی و گفتمان‌سازی جنبش استادی بسیج ایران مطرح کرد:
01/05/1399 12:16

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای…

معاونت بررسی و گفتمان‌سازی جنبش استادی مطرح کرد:
01/05/1399 12:10

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش…

معاونت بررسی و گفتمان‌سازی جنبش استادی بسیج ایران منتشر کرد:
01/05/1399 11:43

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش…

معاونت بررسی و گفتمان‌سازی جنبش استادی مطرح کرد:
01/05/1399 11:09

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش…

معاونت بررسی و گفتمان‌سازی جنبش استادی مطرح کرد:
01/05/1399 10:23

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش استادی بسیج ایران(جابا…

معاونت بررسی و گفتمان‌سازی جنبش استادی بسیج ایران منتشر کرد
01/05/1399 09:59

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش…

در ششمین نشست شورای عالی معاونت بررسی و تحلیل مطرح شد:
30/04/1399 15:11

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش استادی بسیج ایران(جابا…