معرفی معاون پژوهش و فناوری

د, 07/30/1397 - 15:22

معرفی معاون پژوهش و فناوری

آرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر وحید آرایی؛ دانش آموخته دکترای علوم سیاسی (گرایش سیاستگذاری عمومی) دانشگاه تهران

 و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی