معرفی معاون بررسی و گفتمان‌سازی

ی, 01/18/1398 - 17:57

معرفی معاون بررسی و گفتمان‌سازی

 

معاونت بررسی و گفتمان سازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر حسین عبداللهی فر؛ دکترای علوم سیاسی