نشست بین المللی "مقاومت اسلامی، رمز پیروزی حق بر باطل" در دانشگاه علم و صنعت:

ی, 05/23/1401 - 14:53

نشست بین المللی "مقاومت اسلامی، رمز پیروزی حق بر باطل" در دانشگاه علم و صنعت:

مجمع