هم اندیشی ( حوادث اوکراین و مصالح جمهوری اسلامی ایران)