اسلام شناسی

یکشنبه 1399/12/10 - 12:04 asatid
معرفی کتاب؛

اسلام شناسی

کتاب « اسلام‌شناسی» به قلم عبدالحسین خسروپناه استاد استاد فلسفه و کلام، نگاشته شده و در بردارنده آموزه‌‌های اساسی دین اسلام است.

به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج (ناب)، کتاب «اسلام شناسی» اثر عبدالحسین خسروپناه  است که به همت انتشارات بوستان کتاب منتشر شده است.

این کتاب در بردارنده آموزه‌های اساسی دین اسلام است و با زبانی روان و بلیغ این آموزه‌ها را در ساختاری جامع و منسجم ارائه می‌دهد و نویسنده این کتاب را با نگاه استدلالی برآمده از مطالعات حکمی ـ اجتهادی تدوین کرده است.

نویسنده در این اثر از این ایده پیروی می‌کند که دین، فقط مربوط به ساحت‌های عبادی و فردی نیست، بلکه در همه عرصه‌های بشری نمود عینی دارد و به نیازهای اصیل بشر توجه کرده است.

از این رو، اسلام در بعد بینش(باورها)، منش(ملکات) و کنش(رفتارهای فردی و اجتماعی) گویای پیام الهی به مردان جهان است و با ارائه الگوی شایسته و بایسته از زندگی، سعادت دنیا و آخرت انسان را تضمین کرده است؛ از این رو شناخت اسلام امری ضروری بوده و بدون شک از مهم‌ترین وظایف هر مسلمان و آزاد اندیشی است که در پی کشف حقایق است.

نگارنده، سفرهای متعددی به کشورهای آسیاسی، اروپایی، آفریقایی و سایر مناطق جهان داشته و با دانشمندان و عالمان ادیان دیگر، حتی مفتی‌های اهل سنت دیدار کرده است و بیشتر این متفکران، خواستار مجموعه‌ای جامع در شناخت آموزه‌های اسلام بودند و سبب شد تا این اثر با محور شناخت ابعاد گوناگون اسلام تدوین و تنظیم شود.

اسلام‌شناسی بر اساس مباحث کتاب‌های کلام نوین اسلامی، منظومه فکری امام خمینی، منظومه فکری آیت الله خامنه‌ای و سایر آثار نگارنده، تدوین شده است.

این اثر در چهارده فصل با عنوان‌های: کلیات، معرفت شناسی، خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، دین شناسی، ثبوت شناسی، امامت شناسی، معاد شناسی، آشنایی با احکام و حقوق شرعی، اخلاق و عرفان، نظام‌های اجتماعی، اسلام و مدرنیته و اسلام و تمدن تدوین شده است.

آشنایی با مفاهیم دین اسلام، فرقه‌ها و مذاهب موجود در اسلام، منابع شناخت اسلام و مرجع فهم و روشمند اسلام، از مطالب مهم فصل اول این کتاب است.

در فصل دوم نویسنده به موضوع معرفت شناسی مشتمل بر چیستی معرفت، امکان معرفت، اقسام معرفت، ابزارها و منابع معرفت و ارزش و معیار معرفت با نگاه به معرفت شناسی اسلامی پرداخته است.

فصل سوم آن با  عنوان «خدا شناسی» است که بیان می‌دارد؛ اولین سنگ بنای معرفتی هر انسان موحدی، شناخت خداوند است.  مطالب این فصل پاسخ گوی این نیاز است و مباحث خداشناسی مشتمل بر برهان‌های اثبات وجود خدا، توحید و مراتب آن، صفات ثبوتیه و سلبیه الهی، شرک و مراتب آن، افعال الهی، عدل الهی و قضا و قدر الهی است.

نویسنده در فصل چهارم به جهان شناسی عالم می‌پردازد. مطالب این فصل مبتنی بر شناخت جهان است که عبارتند از: انواع جهان بینی، آشنایی با عوالم هستی، چگونگی پیدایش جهان طبیعت در قران فلسفه آفرینش جهان، فلسفه و آفرینش شیطان.

یکی از مباحث مهم هر مکتب، اعم از الهی و بشری انسان شناسی است. فصل فصل پنجم این کتاب با عنوان « انسان شناسی»  مشتمل بر مهم‌ترین مسائل شناخت انسان است که عبارتند از: چگونگی آفرینش انسان، ساحت‌های وجودی انسان، فطرت یا سرشت انسان، ستایش و نکوهش انسان در قرآن، جبر و اختیار، کمال و خوشبختی انسان و نگرش اسلام به جامعه و تاریخ.

فصل ششم با عنوان « دین شناسی» مسائل دین شناسی را شامل؛ چیستی دین و نیاز انسان به آن، ضرورت الهی بودن دین نقد نظریه تجربه دین، حقیقت وحی، ریشه گرایش به دین و نظریه فطرت، پلورالیسم دینی و نگرش اسلام به ادیان بزرگ جهان مطرح می‌کند.

فصل هفتم به  نبوت شناسی پرداخته و بیان داشته؛ دین الهی تنها از راه فرستاده خداوند، قابل شناخت بوده است و از این رو مبحث نبوت پس از دین شناسی ضرورت می‌یابد و نبوت شناسی مشتمل بر مباحث نبوت عامه و خاصه است که مطالب آن عبارتند از: چیستی دین و نیاز انسان به آن، ضرورت الهی بودن دین، نقد نظریه فطرت، پلورالیسم دینی و نگرش اسلام به ادیان بزرگ جهان.

فصل هشتم این کتاب با موضوع « امامت شناسی»، بیان می‌کند؛ رسالت دین خاتم با ولایت اهل بیت حیاتی نو یافته و خاتمیت بدون ولایت، امری ناتمام است، از این رو مبحث امام شناسی پس از نبوت شناسی بیان شده و مطالب آن عبارتند از: چیستی و تعریف امامت، تفاوت‌های شیعیان و اهل سنت در موضوع امامت، حقیقت امامت در قرآن، اثبات امامت، مراتب و کارکردهای امامت، امامان دوازده گانه، شفاعت و مهدویت.

فصل نهم « معاد شناسی» که در آن معاد را یکی از مهم‌ترین آموزه‌های انسان ساز دین معرفی می‌کند و آن را سبب آبادانی حیات انسان معتقد به خداوند می‌داند و این فصل آخرین مبحث از اصول اعتقادی دین اسلام است که مشتمل بر مباحث مهمی نظیر چیستی، امکان و اثبات معاد، کارکردهای معاد باوری، منازل آخرت و  دیدگاه‌های زندگی پس از مرگ است.

فصل دهم «آشنایی با احکام و حقوق شرعی» است که شامل بخش قابل توجهی از آموزه‌های قرآن و روایات مرتبط با احکام اسلامی، اعم از فردی و اجتماعیمی‌شود . این فصل عهده دار تبیین اجمالی مباحث آن است. مهم‌ترین مطالب این فصل عبارتند از: احکام عبادات، معاملات، احکام سیاسی اجتماعی اسلام، احکام خانواده، احکام جزایی احکام هنر، احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی ها، احکام برده داری و حقوق بشر در اسلام و حقوق محیط زیست در اسلام.

فصل یازدهم با عنوان « اخلاق و عرفان»  بخش مهم دستورهای دین را  بایدها و نبایدهای آن دانسته  که عمل به آنها، آثار مهم دنیایی و اخروی را برای انسان مؤمن به ارمغان می‌آورد. مهم‌ترین مباحث اخلاق و عرفان اسلامی عبارتند از: چیستی اخلاق اسلامی، نظام اخلاقی اسلام (مبانی اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق جنسی، شناخت مسائل اخلاقی، معنویت اسلامی) و عرفان نظری و علمی در اسلام. شناخت مسائل اخلاقی، معنویت اسلامی و عرفان نظری و عملی در اسلام.

فصل دوازدهم « نظام‌های اجتماعی»  است. نگارنده در این فصل کوشیده، به گستره نظام های اجتماعی، نگاهی اجمالی داشته باشد. این نظام های اجتماعی عبارتنداز: نظام عبادی، نظام تربیتی نظام خانواده، نظام سلامت، نظام فرهنگی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام مدیریتی، نظام حقوق، نظام قضایی، نظام امنیتی و نظام دفاعی.

فصل سیزدهم  با عنوان «اسلام و مدرنیته» است. این فصل با معرفی مدرنیته و رابطه اسلام و مدرنیته، مباحث مهمی از این قبیل را بیان می‌کند: اسلام و مدرنیسم، نسبت اسلام و مدرنیسم. اسلام و پست مدرنیسم، اسلام و ایدئولوژی، اسلام و علوم طبیعی، اسلام و علوم انسانی، اسلام و تکنولوژی، اسلام و هنر، اسلام و جامعه مدنی، اسلام و رسانه و اسلام و محیط زیست.

فصل چهاردهم نیز با عنوان « اسلام و تمدن» اختصاص به بیان تاریخچه درخشان و دوران طلایی مسلمانان داشته و نویدبخش تمدن نوین اسلامی است. مباحث این فصل عبارتند از: چیستی تمدن، نقش اسلام در در تمدن بشری، تببین تمدن نوین اسلامی، ارکان و عناصر تمدن نوین اسلامی، ویژگی‌ها یتمدن اسلامی، اسلام علوم و تمدن سازو آسیب شناسی تمدن اسلام.

گفتنی است، کتاب «اسلام شناسی» در ۷۶۰ صفحه، در سال ۱۳۹۸ روانه بازار نشر شده است.

انتهای پیام/

 

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
لطفا به این سوال برای جلوگیری از ارسال اسپم پاسخ دهید.

پایتخت ایران کجاست؟ (به فارسی تایپ کنید)