معرفی معاون سرمایه انسانی

چهارشنبه, 08/02/1397 - 14:47

معرفی معاون سرمایه انسانی

سرمایه انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر علی شمس الدینی : عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس