معرفی معاون امور بانوان

دوشنبه, 02/09/1398 - 13:55

معرفی معاون امور بانوان

 

دکتر نیره قوی : عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

 dr-_ghavi.pdf