معرفی رئیس مرکز رسانه و ارتباطات

پنجشنبه, 10/04/1399 - 21:42

معرفی رئیس مرکز رسانه و ارتباطات

 

مرکز رسانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمد قربانی گلشن آبادی؛ عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه خوارزمی