معرفی قائم مقام سازمان

س, 10/02/1399 - 16:40

معرفی قائم مقام سازمان

ابن الدین

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمدرضا ابن‌الدین حمیدی؛ عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه امام حسین (ع)