معرفی معاون تربیت و آموزش

س, 08/01/1397 - 10:50

معرفی معاون تربیت و آموزش

مرادزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر علی مرادزاده؛ استاد دانشگاه،  دکترای جامعه شناسی سیاسی