فرم معرفی اعضای استانی اندیشگاه سیاست‌پژوهی و راهبردنگاری

الف) مشخصات مدیر دفتر استانی اندیشگاه:
مرتبه علمی (انتخاب یک گزینه مجاز است):
استاد تمام
دانشیار
استادیار
مربی
ب) مشخصات دبیر کمیته آموزشی اندیشگاه:
مرتبه علمی (انتخاب یک گزینه مجاز است):
استاد تمام
دانشیار
استادیار
مربی
ج) مشخصات دبیر کمیته پژوهشی اندیشگاه:
مرتبه علمی (انتخاب یک گزینه مجاز است):
استاد تمام
دانشیار
استادیار
مربی
د) مشخصات دبیر کمیته هماهنگی اندیشکده‌ها و گروه‌های علمی مسئله محور:
مرتبه علمی (انتخاب یک گزینه مجاز است):
استاد تمام
دانشیار
استادیار
مربی
CAPTCHA
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا به این سوال برای جلوگیری از ارسال اسپم پاسخ دهید.