پژوهش و فناوری

22/02/1401 08:42

به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات نهضت استادی بسیج (ناب)،  شورای…

01/10/1399 10:10

به گزارش مرکز رسانه و ارتباطات نهضت…

یافته پژوهشی:
27/07/1399 09:25

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای…

معاونت پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور منتشر کرد:
27/07/1399 07:39
در کمیته دستگاهی نظریه پردازی سازمان بسیج اساتید کشور مطرح ش
01/07/1399 13:26

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای نهضت استادی بسیج(ناب)، کمیته…

دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز تو
25/05/1399 13:34
دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران _ آزمایشگاه تحقیقاتی
20/05/1399 15:16

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای جنبش استادی بسیج ایران (جابا…

به صورت مجازی برگزار شد:
31/04/1399 18:10
توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین برگزار می‌شود:
24/04/1399 16:22

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، …

در جیرفت برگزار می‌شود:
21/04/1399 16:38

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، پنجمین همایش ملی…

دانشکده منابع طبیعی و و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس برگزا
21/04/1399 16:17

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، هشتمین کنفرانس ملی…

توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین برگزار می‌شود:
21/04/1399 16:01

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، هفتمین همایش علمی…