بازگشت دوباره سعد حریرى و اما و اگرهاى آن!

یکشنبه 1399/08/25 - 15:40 asatid
معاونت بررسی و گفتمان‌سازی سازمان بسیج اساتید کشور مطرح کرد:

بازگشت دوباره سعد حریرى و اما و اگرهاى آن!

آنچه مشخص است، قدرت رو به افزونى جریان مقاومت، علیرغم همه توطئه‌ها است و لبنان براى فائق آمدن بر مشكلاتش راهى جز تحقق گفتمان مقاومت و حركت از آن مسیر ندارد.

به گزارش روابط عمومی و مرکز رسانه‌ای نهضت استادی بسیج (ناب)، معاونت بررسی و گفتمان سازی سازمان بسیج اساتید در مقاله‌ای تحلیلی به برخى سئوالات در خصوص بازگشت دوباره سعد حریرى، آن هم یكسال پس ازاستعفاى نابهنگام او از صدارت لبنان پرداخته است.

در این مقاله تحلیلی چنین آمده است:

لبنان براى ما یك كشور راهبردى در جبهه مقاومت است. طبیعى است كه نسبت به حوادث آن و رصد اتفاقاتى كه در آن كشور در جریان است، حساس باشیم. و آنرا پیگیرى كنیم. بازگشت دوباره سعد حریرى، واقعهى مهمى به شمار مىآید آن هم یكسال پس ازاستعفاى نابهنگام او از صدارت لبنان. این مقاله، به برخى سئوالات در این باره، پاسخ مىدهد.

مرورى كوتاه برحوادث یكسال گذشته لبنان

یكسال قبل و در آبان ماه گذشته بود كه آشوبهاى لبنان به بهانه مبارزه بافساد اقتصادى - همزمان با عراق- اوج گرفت و چندى بعد ایران نیز در 26 آبان ماه با آشوبهاى بنزینى روبهروشد. گویا طراحى این بود كه سه كشور حوزه مقاومت، با پروژه بىدولتى یا دولت بىسر مواجه شوند. سعد حریرى اولین استعفا را - علیرغم قول اولیه و مخالفت حزب الله -رقم زد و لبنان را در شرایطى پراز ابهام فروبرد. برخلاف پیش بینى جبهه 14مارس، كه هم پیمانان آمریكا و آل سعود هستند، دیرى نپایید كه در كمتر از 4ماه حسن دیاب مامور تشكیل كابینه گردید و علیرغم دشوارىها و سنگاندازىها و مشكلات اقتصادى و بیمارى كرونا، تا حد زیادى از خود توانمندى نشان داد. امرى كه بر حامیان غرب، بسیار سنگین آمد و فشارهاى مختلفى بر كابینه او وارد شد تا ازهم بپاشد. انفجار مهیب و ویرانگر بندر بیروت، موجب شد، حسن دیاب دوام نیاورد و یك هفته بعد، استعفا كند.

رایزنىهاى دوباره سیاستمداران و دخالتهاى فرانسه موجب شد تا چند هفته بعد «مصطفى ادیب» به نخست وزیرى برسد و براى تشكیل كابینه تلاش كند. سنگاندازى هاى سعد حریرى برسر راه تشكیل كابینه و سهمخواهىهاى غیر معقول او، موجب شد تا مصطفى ادیب در 5 مهرماه مجبور به استعفا شود و لبنان دوباره گرفتار بىدولتى گردد. گویا براى آمریكا خوشایند نبود كه فرانسه بتواند مشكلات لبنان را حل و فصل كند. بنابراین در پشت صحنهى ماجرا آمریكا و عربستان بازىسازى كرده و سعد حریرى بازیگر صحنه شد تا نگذارد كار مصطفى ادیب كه نزدیك به كاخ الیزه بود به سرانجام برسد. این بار مجدداً، سعد حریرى پس از بازیگرىهاى بسیار، آمادگى خود را براى تشكیل كابینه اعلام كرد و در روز پنجشنبه اول آبان ماه، با كسب 65 راى از 120راى و با موفقیتى لرزان و لغزنده مامور تشكیل كابینه لبنان گردید.

چرایى عدم مخالفت حزب الله با سعد حریرى

برخى بر این باورند كه تمام آنچه در یكسال گذشته اتفاق افتاد سناریو سعد حریرى و اربابان او براى بىثباتى لبنان بوده است. آنها مىخواستند در آشوبها و فتنههاى اجتماعى و اقتصادى و مذهبى كه راه مىاندازند حزب الله را دچار خطاى محاسباتى كرده و سید مقاومت را دچار اختلال در مواجهه با رقیب داخلى خود كنند، اما این بار نیز تیرهایشان به سنگ خورد و هر بار حزب الله با مواجهه هوشمندانه، نقشههاى آنها را نقش بر آب كرد. در ماجراى اخیر نخست وزیرى سعد حریرى نیز، موضع فراكسیون حزب الله در مجلس لبنان، عدم مخالفت و همراهى بود، زیرا بىدولتى بسیار بدتر از وجود دولتى، مانند دولت سعد حریرى است. این نوع نگاه از فهم راهبردى و كلاننگرى حزب الله و رهبرى هوشمند آن بر مىخیزد كه ثبات و آرامش و امنیت كشورش را در اولویت اول قرار مىدهد و دست دشمن را در توطئههاى شیطانى غربىها،مى بیند و لایههاى پنهان تحركات آنها را تشخیص داده و ماهرانه و همزمان در دو جبهه داخل و خارج، دشمنان مقاومت را مات مىكند. حزب الله آنقدر توانمند است تا بتواند از كسى مانند سعد حریرى براى پیشبرد اهداف مقاومت استفاده كند. كما اینكه در حال حاضر اگرچه ولید جنبلاط و سمیر جعجع دو متحد دیرین حریرى از او دلِ خوشى ندارند، اما حزب الله، در این میان، با بیطرفى و مواجهه مناسب، بهانه را از دست دشمنانش گرفته است و نشان داده است بیش از هر حزب و جناح و گروهى لبنان و حل مشكلات آن برایش اولویت دارد.

سعد حریرى و مخاطرات پیش روى او

درست است كه سعد حریرى با توافق پشت صحنه آمریكا و عربستان و امارات و همراهى اجبارى مكرون و برخى احزاب لبنانى به نخست وزیرى رسیده است اما او بهتر از هر كس مىداند كه با چه مشكلاتى روبهرو است. برخى از این مخاطرات عبارتند از:

یك- هدف اصلى بازگشت مجدد حریرى، قرار گرفتن در برابر جریان مقاومت و رو در روكردن افكار عمومى با این جریان و سرانجام رسیدن به هدف دیرین استكبار؛خلع سلاح حزب الله است، این در حالى است كه علاوه بر اكثریت مجلس كه حامى مقاومت است اكثریت مردم لبنان از هر مذهب و قوم، حامیان مقاومت هستند با این بازىها دست از حمایت خود بر نخواهند داشت. لذا حریرى قطعا در هدف آرمانى خود، موفق نخواهد شد. اگرچه او هم پیمانان داخلى و منطقهاىاش، هرگز از رو نخواهند رفت و تا آخرین امكان، دست از توطئه برنخواهند داشت.

دو- ازجمله این شیطنتها كه احتمالا شروع خواهد شد، تلاش براى تشكیل كابینهاى با حذف وزراى اصلى جریان مقاومت، براى تسهیل در پیشبرد اهداف آمریكا و صهیونیسم است. این نیز البته بسیار دشوار است، زیرا اكثریت مجلس لبنان حامى مقاومت هستند. گرچه در نهایت هم، حضور در كابینه و دولت، موضوعیت زیادى براى حزب الله ندارد و قدرت حزب الله وابسته به حضور یا عدم حضور در كابینه نیست.

سه- مشكل دیگر سعد حریرى توافق همه جناحها براى رسیدن، به یك كابینه است كه با توجه به شرایط موجود در لبنان، كارى بس دشوار است و اگر توافقى هم بشود، تداوم آن بسى سختتر خواهد بود.

چهار- تكرارى بودن سعد حریرى و برنامههاى او، هواى تازه در فضاى لبنان نیست. او كه تابعیت فرانسوى - لبنانى دارد حتى در میان خانواده خود- برادران و خواهرانش- نیز محبوبیتى ندارد. لذا با عنایت به اینكه او و جناحش سى سال در راس كار بودهاند، اكنون كه اولویت اولش باید تهیه برنامه ضدفساد باشد، چندان مورد قبول مردم واقع نخواهد شد.

پنج- لبنان امروز با یك بدهى صدمیلیارد دلارى مواجه است! این براى لبنان یك فاجعه اقتصادى است. انفجار بندر بیروت و تخریب و آسیب دیدگى 30هزار واحد مسكونى و بازسازى بندر بیروت و تاسیسات آن كه بیش از 15میلیارد دلار مىشود به اضافه هزینه صدها هزار آواره، بار سنگینى است كه او و كابینهاش، باید بر دوش بكشند.

آیا سعد حریرى، مىتواند هفتاد و هفتمین كابینه لبنان پس از استقلال از فرانسه را تشكیل دهد؟ آیا پس از تشكیل دولت از پسِ تعهدات خود در ساماندهى اقتصاد لبنان، برخواهد آمد؟ ! در آینده نه چندان دور مشخص خواهد شد. اما آنچه بیش از همه مشخص است، قدرت رو به افزونى جریان مقاومت، علیرغم همه توطئههاى این جریان است. لبنان براى فائق آمدن بر مشكلاتش راهى جز تحقق گفتمان مقاومت و حركت از آن مسیر ندارد.

انتهای پیام/

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
لطفا به این سوال برای جلوگیری از ارسال اسپم پاسخ دهید.

پایتخت ایران کجاست؟ (به فارسی تایپ کنید)