معرفی معاون بررسی و تحلیل

نسخه مناسب چاپ

       دکتر علیرضا معاف : استادیار فلسفه علم دانشگاه شریف