درباره ما

 

۱- شناسایی و جذب اساتید متدین، انقلابی و کارآمد به منظور بکارگیری در اهداف بسیج اساتید، در قالب عضويت‌هاي مختلفی از قبیل: فرهیخته، خبره و نخبه.

۲- تعامل سازنده با دفتر منابع انساني دانشگاه ها جهت تکمیل جامعه هدف و تبیین برنامه جهت عضو یابی.

۳- تهيه و تدوین فرم ها و دستورالعمل هاي مورد نياز جذب و تبديل عضويت اعضا.

۴- شناسایی و بررسی راههای توسعه کمی و کیفی اعضای بسیج اساتید و ارائه خدمات اثر بخشی، ارتقاء انگیزه، کارایی و افزایش آمادگی جسمانی و روحی اعضاء.

۵- تقویت و توسعه انسجام سازمانی و تعامل و ارتباط منطقی و اثر بخش با بسیج دانشجویی و ادارات در حوزه های مأموریتی.

۶- معرفی و شرکت دادن اساتید بسیجی در برنامه های عمومی و کلی ابلاغی از بسیج اساتید.

۷- ارائه نظرات و طرحهای کارشناسی به منظور رفع موانع و مشکلات جذب در عضویتهای مختلف.

۸- سازماندهي اساتيد محترم بسيجي در عضويت هاي مختلف در گروه هاي علمي دانشگاه و اندیشکده های بسيج اساتيد.

۹- ارائه گزارشات آماری جذب و سازماندهی اساتید در سطح کشور.

۱۰- ثبت سوابق فعالیت اساتید بسیجی بر اساس میزان همکاری در ماموریتهای بسیج و صدور گواهی های لازم بنا به درخواست بر اساس ضوابط ابلاغی.

۱۱- ايجاد بانك اطلاعات كل اعضاي هيأت علمي دانشگاه به انضمام كليه مشخصات فردي، علمي و مديريتي در سامانه جامع آفتاب.

۱۲- صدور كارت شناسايي براي اساتید بسيجي سراسر کشور.