معرفی معاون سرمایه انسانی

نسخه مناسب چاپ

دکتر علی شمس الدینی : استادیار و عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس