معرفی معاون سرمایه انسانی

دکتر علی شمس الدینی : عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس