معرفی معاون سرمایه انسانی

دکتر علی شمس الدینی : استادیار و عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس