دبیر شورای راهبردی

                    دکتر وحید جلال زاده دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران