معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی

 

دکتر جلیل دارا : عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس