معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی

 

دکتر علی مرادزاده : دکترای جامعه شناسی سیاسی؛ مجتمع آموزش‌عالی شهید محلاتی قم