ارتباطات

- ساماندهی ارتباطات سازمانی و رسانه‌ای و تلاش برای گفتمان‌سازی روحیه و تفکر علمی بسیجی

- معرفی و بازاریابی دستاوردهای علمی پژوهشی و فناورانه اندیشکده