اندیشکده شهرسازی و معماری اسلامی اصفهان

یکی از زمینه‌ها و ویژگی‌های ارزشمند تاریخ، فرهنگ و تمدن که جایگاه ایران را در میان سایر کشورها و ملل جهان برجسته و ممتاز ساخته است، میراث شهرسازی و معماری تاریخی آن است که در جهان به عنوان شهرسازی و معماری اسلامی – ایرانی شناخته شده است. این جایگاه بگونه‌ای است که هم اکنون ایران در زمره یکی از مهمترین کشورهای حامل میراث و ثروت شهرسازی و معماری اسلامی در جهان شناخته می شود.

 

 

در سرزمین ایران اسلامی استان اصفهان به برکت شرایط محیطی - جغرافیایی و فرهنگی – اجتماعی مناسب آن میراث دار چند هزارسال تاریخ شهرسازی و معماری ایران که اوج آن در دوره اسلامی می باشد، است.

 

به گواه چند هزار اثر شهرسازی و معماری ثبت شده این استان مهمترین منطقه کشور در زمینه میراث شهرسازی و معماری اسلامی است بگونه ای که از این نظر در عرصه جهانی شهرسازی و معماری اسلامی ایران یا میراث تاریخی شهرسازی و معماری اسلامی اصفهان شناخته می شود. در حقیقت این استان معرف شهرسازی و معماری اسلامی ایران می باشد.

 

توجه به شهرسازی و معماری اسلامی استان اصفهان از دو منظر اساسی قابل توجه می باشد:

 

اول بهره گیری از این میراث و ثروت ارزشمند در سیاستگذاری، برنامه ریزی، و طراحی نظام اسکان و سکونت کشور

 

 دوم حفظ و محافظت از این میراث و ثروت ارزشمند در مقابل اندیشه ها و الگوهای تقلیدی شهرسازی و معماری غربی وارداتی که هویت شهرهای مان را تهدید می نماید، است.

 

پرداختن به دو منظر فوق نیاز به ساختارها و سازوکارهای مناسب خود را دارد که مراکزی تحت عنوان اندیشکده یکی از مهمترین ساختارهای بهره‌گیری از نقاط قوت و فرصت‌ها و مقابله با نقاط ضعف و تهدیداتی است که شهرسازی و معماری استان اصفهان با آن روبرو است.

 

 

مهمترین ضرورت‌های تاسیس اندیشکده شهرسازی و معماری در استان اصفهان :

 

۱- شناخت و تبیین و طبقه بندی مشکلات و  مسائل شهرسازی و معماری استان و  پیشنهاد راه حل‌ها  و برنامه‌های سیاستی

 

۲- ایجاد بستر ارتباطی میان دانشگاه‌ها و مراکز تصمیم‌گیری در خصوص مسایل شهرسازی و معماری استان

 

۳- نقد و به چالش کشیدن سیاست ها و برنامه ها و طرح های توسعه شهری استان

 

۴- کمک به سیاستگذاران، مدیران و تصمیم‌گیران برای اتخاذ تصمیماتی اثربخش و مؤثر

 

۵- پیشنهاد سیاست ها و راه حل ها  برای مسایل و مشکلات جدید توسعه شهری استان

 

۶- ترویج نتایج و دستاوردهای طرح های پژوهشی حوزه شهرسازی و معماری اسلامی به منظور استفاده در سیاستگذاری های شهری

 

۷- تأمین داده ها و اطلاعات لازم در حوزه شهرسازی و معماری اسلامی برای تصمیم‌گیری مدیران

 

۸- شناساندن ظرفیت ها و امکانات اندیشه ها و الگوهای شهرسازی و معماری اسلامی برای مقابله و ارایه راه حل مسایل و مشکلات شهرسازی و معماری استان

 

۹-آینده پژوهی، سیاست پژوهی و راهبرد پژوهی توسعه شهری در استان اصفهان با اتکا به ظرفیت های شهرسازی و معماری اسلامی استان

 

 

مشخصات :