معرفی قائم مقام سازمان

دکتر محمدرضا ابن الدین حمیدی : استادیار جامعه شناسی دانشگاه امام حسین (ع)