معرفی مدیر روابط عمومی

  محمد ابراهیم نیکزاد : کارشناس ارشد علوم سیاسی