عنوان سایت
یکشنبه 6خرداد 1397
مشاهده خبر
رییس سازمان بسیج اساتید کشور در دانشگاه مازندران:
زمان دور زدن نظام اداری علم فرا رسیده است.
تاریخ خبر :1397/02/23 09:32:14


به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور، مجتبی زارعی در اجتماع استادان دانشگاه مازندران در بابلسر با ذکر مبانی و مؤلفه های هویت اسلامی و ایرانی گفت؛ برای شناخت هویت ایرانی می توان از دو روش و متدولوژی مُتدانی و متعالی استفاده کرد که با کاربست هریک می توانیم به دو سنخ هویت ملی متعالی و هویت ملّی متدانی و نازک، سطحی و کور دست یافت؛ کمااینکه کلمه «ملّت» در خاستگاه اسلامی و در مکاتب مدرن نیز مؤید چنین روش شناسی هایی در شناسایی محتوا، اصول و مؤلفه های  هویت ملّت و هویت ملّی است؛

زارعی در تشریح مفهومی ملّت از خاستگاه اسلامی و مدرن افزود: اگرچه اکنون مفهوم ملّت به مردم یک کشور اطلاق می شود اما ملّت در متون اسلامی و قرآن کریم به دین و شریعت اطلاق شده است؛ ذکر ملّت ابراهیم، ملّت عیسی یا ملّت محمد صلوات الله علیهم بنابه بیان شهید مطهری به همین مناسبت است؛ اینجاست که ملّت با شریعت و رهبری گره خورده و نهایتاً با این فهم از فلسفة سیاسیِ ملّت به ملیّت جدیدی با هویت نظام امامت – امت در انقلاب اسلامی رسیدیم؛ درحالی که وقتی در عهد جدید دولت – ملت ها خواستند خود را از قیود غیرعقلانی و تعریف شدة مسیحیت در مقطعی خاص از تاریخ رها کنند به ناسیونالیسم رسیدند و به وضع جدیدی از سکولاریتة هویت ملی نایل شدند که تهی کردن همبستگی ها و انسجام و تشخّص ملّی از شریعت، دالّ مرکزی آن بود و این اشتباه تاریخی در واژه گزینی ها و ترجمه پیش آمد که ملّت مترادف شد با مفهوم ناسیون در ناسیونالیسم.

عضو هیئت علمی اندیشه سیاسی اسلام دانشگاه تربیت مدرس در بررسی پیامد این دو روش شناسی از فلسفة سیاسی ملّت گفت: به موازات تبلور ناسیونالیسم در عصر شبه مدرن ایران و تجلّی خودآگاهی از ماهیت و مقوّمات ملّت در معنای امامت – امّت و ملیّت شریعت پایه، دوران ناکامی ها و کامیابی های ایرانیان آغاز شد؛

رییس سازمان بسیج اساتید کشور افزود: ناسیونالیسم ایرانی بر مبنای فلسفة تاریخ تجددمآبی در ایران به نوعی از سیاستگذاری و برنامه ریزی شبه مدرن منجر گردید که نهایتاً، نظام فربه و غیرمولّد دیوان سالاری و ساختار اداری علم در دانشگاهها نتیجة آن است؛

وی گفت قاجار و به خصوص پهلوی با دوری از سرشت ملّت و ملیّت در زیست بوم ایرانیان به جای شکوفایی استعدادهای ملّی با تکیه بر منابع ناشی از واگذاری امتیازات و بعدها با تکیه بر پول نفت، ملّت واقعی و ملیّت اسلامی را در مشارکت برای ادارة امور دور زده و حذف کردند؛

وی گفت: همانطور که استعدادهای ملّی ایرانیان در نهضت تنباکو و دورة اول نهضت مشروطه و دورة نخست نهضت نفت و نهضت پانزده خرداد و نهضت پیروزی انقلاب اسلامی، فتح لانة جاسوسی غربی ها و از سال دوم جنگ تحمیلی و نهضت 9 دی شکوفا شد درعین حال در پرتو عدم خودآگاهی نخبگان و شبه روشنفکران و ذیل برنامه ریزی های شبه مدرن؛ امتیازات ننگین عصر قجری، پیمان نامه های ننگین گلستان و ترکمانچای، روند آمرانة ملّت سازی سکولار و مدرن، اشغال ایران ازسوی روس ها، انگلیسی ها و آمریکایی ها، باستانگرایی ها و مهندسی جشن های باصطلاح 2500 سالة شاهنشاهی، اختتامیة کودتایی نهضت مردمی در 28 مرداد 32، مشارکت ندادن ایرانیان ازسوی دولت موقت پساانقلاب، تجهیز نشدن ملّت در سال نخست دفاع مقدس، دور کردن ملّت در دوران موسوم به سازندگی با تکیه بر روش شناسی مندرج در کتاب مبانی و مستندات نظری برنامه چهارم و نیز نقش ندادن به ملّت در تحمیل برجام بر ایران از ثمرات ایجاد مضایق و تنگنای برنامه ریزان شبه مدرن بر هویت و توانایی ایرانی بوده است.

زارعی گفت: مضایق بوجود آمده برای سرشت ذاتی هویت ملّی و استعدادهای ایرانیان در نظام برنامه نویسی و بودجه ریزی و مجموعه بوروکراسی و نظامات دیوانی، به شکل خسارت بارتری در سیاستگذاری علمی و سازمان اداری علم در ایران در جریان است؛ به این معنا که به رغم سابقة درخشان ایرانیان در حکمت نظری و حکمت عملی، مع الأسف نظام اداری علم بر اصل تولید علم و مهارت بومی سیطره دارد؛ درحالیکه ایرانیان و پیچ تاریخ بر دانشگاه آفرینندة علوم اقتداری، دانشگاه کارآفرین و دانشگاه حلّ المسائلی تأکید دارند و وفق سنّت اسلامی – ایرانی «العلم سلطان»؛ أعلمیت موجد سلطنت می باشد امّا دانشگاه کنونی و ستاد وزارت علوم صرفنظر از دولتی خاص به نگهبانان ساختار شبه مدرن علم تبدیل شده اند و به دوران تجددمآبی و مدرنیزاسیونی تعلق دارند، و باز صرفنظر از برخی استثناها، عموم آموزش ها، متون و منابع دانشگاهی با هویت و ملیّت ایرانی و شکوفایی آنها در راه تحقق یک کشور قدرتمند علمی – تمدنی فرسنگ ها فاصله دارد؛

بین جامعه و دانشگاه و نظام مسائل کشور و تحقیقات جاری اکثر استادان، گروههای علمی، دانشکده ها و دانشگاهها نسبت مستقیمی برقرار نیست؛

رییس سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور در این باره افزود: با شناختی که از استادان وطن خواه و اسلام گرا در دانشگاههای کشور پیدا کردیم، این نگرانی در آنها به خوبی قابل مشاهده است که مطالعات راهبردی بومی در نظام اداری علم ارج و قربی نداشته و با برچسب هایی پشت ساختار بروکراتیک ترفیعات و نظام ارتقاء زمین گیر شده اند؛ اجبار به تولید پرتعداد مقالات غیرراهبردی و غیرکاربردی و همچنین اصرار به تولید مقالات همة رشته ها در ژورنال های خارجی از دیگر دردهای مزمن برنامه ریزی های شبه مدرن سیاستگذاری علم در ایران است که باید از موضع علم و اتّخاذ متدولوژی علمی – بومی ازسوی استادان خواهان پیشرفت ایران دور زده شود.

زارعی در پایان گفت: اتّخاذ ابزار و کاربست روش مطالعات راهبردی ازسوی استادان وطن خواه و متدیّن در کنار کانون های استادی بسیج  در دانشگاهها برای کمک به دولت و ایرانیان با رویکرد حلّ المسائلی برای این کار است و ما در اتّخاذ این رویکرد علاوه بر روحیة جهادی استادان به راهگشایی های وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنّاوری چشم امید بستیم و در این مسیر هم جهت هستیم که دانشگاه متوجه به ارتباط ضروری نظام دانایی و توانایی در ایران شرط مقوّم و پایایی جمهوری اسلامی ایران است.

در پایان این مراسم با حضور رییس سازمان بسیج اساتید کشور، معاون آموزشی دانشگاه مازندران، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مازندران، فرمانده سپاه بابلسر و مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه مازندران، از دو اندیشکده «فقه محیط زیست مازندران» و «فرهنگ و هویت تبرستان» که مورد موافقت اصولی شورایعالی اندیشکده های بسیج اساتید کشور قرار گرفتند، رونمایی شد.گروه خبر: اخبار سازمان,اخبار دانشگاهها

تعداد بازديدها: 82