اندیشکده مسائل اجتماعي - فرهنگي فارس

دوشنبه, 07/15/1398 - 11:02

هم اکنون وضعیت اجتماعی- فرهنگی استان فارس به طور عام در استان به گونه‌ای است که متأسفانه به عنوان زمینه و بستر اعمال نفوذ عناصر مغرض و معاند در فضای فرهنگی اجتماعی استان و به تبع آن بهره‌برداری‌های سیاسی، ایفای نقش می کند.

 

این مهم به وضوح در همه مسائل و چالش‌های سیاسی امنیتی پیش آمده در سطح استان قابل ردیابی است.

 

[[{"fid":"7797","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"4"}}]]

 

[[{"fid":"7718","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"5":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:40px; width:45px","class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]]

اهمیت و ضرورت تاسیس اندیشکده:

 

نظر به تحولات سریع اجتماعی- فرهنگی در استان فارس و بروز و شیوع گسترده مسائلی از قبیل طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، فاصله طبقاتی، قومیت گرایی، باستان‌گرایی، مهاجرت، استحاله فرهنگی و تغییر سبک زندگی و الگوی رفتاری اقشار مردم و ترویج بی بندوباری‌های اخلاقی و اجتماعی و درعین حال پیوندها و پیامدهای این گونه مسائل در ارتباط با حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، مطالعه و تحلیل و پیش‌بینی و ارائه راهکارهای عمل پذیر و نیز روشن‌گری و مطالبه گری در خصوص روندها، مسائل و چالش‌های اجتماعی- فرهنگی استان فارس و آسیب‌ها و پیامدهای ناشی از آن ضرورت و اهمیت سیاسی می‌یابد.

 

[[{"fid":"7798","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:430px; width:700px","class":"file-default media-element","data-delta":"3"}}]]

 

[[{"fid":"7718","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"5":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:40px; width:45px","class":"file-default media-element","data-delta":"5"}}]]

مشخصات:

 

[[{"fid":"7800","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:144px; width:700px","class":"file-default media-element","data-delta":"7"}}]]