اندیشکده راهبردی دانش و فناوري هسته‌ای

شنبه, 07/13/1398 - 17:39

با توجه به اینکه یکی از مسائل اصلی مشکل‌‍ساز در عموم مجموعه‌های در حال فعالیت، عدم وجود نقشه راه و برنامه هدفمند و منسجم اجرایی و همچنین عدم وجود مدیریت کارا می‌باشد. به نظر می‌رسد با عنایت به 3 محور مهم در نظر گرفته شده در اندیشکده راهبردی دانش و فناوري هسته‌ای که شامل: سیاست، امنیت و اقتصاد هسته‌ای است، این اندیشکده خواهد توانست در اصلاح ارزشیِ جریان مدیریت هسته‌­ای کشور از طریق مشارکت در تصمیم سازی و سیاست‌گذاری در حوزه‌های راهبردی دانش و فناوری هسته‌ای به مدیریت پژوهشگاه در راستای نیل به تمدن نوین اسلامی گام بردارد.

 

[[{"fid":"7987","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:393px; width:700px","class":"file-default media-element","data-delta":"4"}}]]

 

 

[[{"fid":"7718","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:40px; width:45px","class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]]

ضرورت و اهمیت تاسیس اندیشکده: 

 

با توجه به عدم وجود برنامه جامع و پویای علمی و پژوهشی در برخی تصمیم گیری‌های پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای تشکیل این اندیشکده از ضرورت و هم اهمیت برخوردار است و برای پاسخ‌گویی به مطالبات علمی و فنی اساتید و دانشجویان و محققان فعال در زمینه فناوری هسته‌ای حساسیت بالایی نیز دارد.

 

[[{"fid":"7990","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:350px; width:700px","class":"file-default media-element","data-delta":"6"}}]]

 

[[{"fid":"7718","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:40px; width:45px","class":"file-default media-element","data-delta":"2"}}]]

مشخصات :

 

[[{"fid":"7991","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:176px; width:671px","class":"file-default media-element","data-delta":"7"}}]]