عنوان سایت
پنجشنبه 2فروردین 1397
مشاهده يادداشت/مقاله
حضور تماشایی
تاریخ :1396/11/28
حضور تماشایی
نويسنده: دکترداود مهدوی زادگان

ندای ملکوتی آمد که فردا خروش دریا دیدن دارد. دل مان گرم بود، چون چهار دهه این مد با شکوه دریا را دیده بودیم ولی این ندا دل ها را گرم تر کرده بود. صبح شد و زدیم به دریا ؛ خیابان به خیابان گذر کردیم و کم کم صدای کوبیدن امواج دریا به ساحل انقلاب و آزادی به گوش رسید. چه تماشایی بود خروش دریای ملت. همه قطرات شهر ، همه من و تو ها از بزرگ و کوچک گرد آمده بودند تا دریایی به عرض و طول ایران زمین را شکل دهند و این تنها دریایی است که هر قدر در آن غوطه ور می شوی غرق نمی شوی.  صدای امواجش پیام های رسایی داشت ؛ پیام ارادت به مولایشان و پیام تا زنده ایم رزمنده ایم تا پیام نفرت از دشمن دون و ذبونی تاریک اندیشان که در این چند هفته اخیر چه تدارکی دیده بودند که این دریا شکل نگیرد تا چه رسد به اینکه تماشایی شود. اما امواج این دریا تلاش شان را به صخره های انقلاب و آزادی کوبید و به کفی ناچیز تبدیل کرد. صدای خانمی از همین بچه های خیابان انقلاب را از پشت بلند گو شنیدم که با رسایی سخن خطاب به مسئولان گفت که با دیدن این ملت گمان نکنید که شما ذخیره انقلاب هستید بلکه خود این ملت ذخیره انقلاب است. این پیام عمق عشق و معرفت این دریا را نشان می دهد. کدام انقلاب است که ذخیره اش ملتش باشد. از عشق و خرد گفتم، چون این تنها دریایی است که دو دریای عشق و خرد به هم رسیدند و در هم آمیختند. عشق شان توام با خرد بود و خردشان توام با عشق. گله مند بودند و سختی زندگی بر دوش شان سنگینی می کرد ولی این را دلیلی برای بی مهری و پشت پا زدن به عهدی که در بهمن 57 با خدای خود بسته بودند ، نمی دانستند . از این رو،  حضوری تماشایی خلق کردند. مد این دریا در 22 بهمن هر سال دیدن دارد ولی آن منادی  ملکوتی چه راست گفت که این حضور فردا تماشایی تر از سال های گذشته است.

 

* حجت الاسلام دکتر داود مهدوی زادگان ؛ دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی