عنوان سایت
چهارشنبه 5اردیبهشت 1397
مشاهده يادداشت/مقاله
دانش بنیان کردن اقتصاد و صنعت کشور
تاریخ :1396/09/22
دانش بنیان کردن اقتصاد و صنعت کشور
نويسنده: نوید نصیری زاده

بدون شک یکی از مهم‌ترین ارکان‌ها جهت تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی حرکت به سمت دانش بنیان کردن اقتصاد و صنعت کشور است. یکی از مهم‌ترین رهنمودهای مقام معظم رهبری در مقوله اقتصاد مقاومتی، توجه به تاسیس و توسعه شرکت های دانش بنیان می باشد. ایشان می فرمایند: جهت نیل به این هدف بایستی در خصوص تشخیص شرکت های دانش بنیان بازبینی دقیقی به عمل آمده و شاخص‌های آن با توجه به نوع فناوری و اقتصاد استاندارسازی شود.
یکی از راه کارهای کارآمد جهت کسب اهداف عالی در این حوزه تعامل مناسب میان صنعت و دانشگاه است.
در این بین مهمترین نقش دانشگاه تربیت نیروهای انسانی متخصص و فناور است که بتوانند در شرکت های دانش بنیان مشغول به کار شوند و این بسیار مهم است و جهت گیری دانشگاه باید به این سمت باشد. دانشگاه می تواند برای تربیت این نیروهای متخصص علاوه بر ارایه دروس مختص هر رشته، یک سری دروس تکمیلی مثل کارآفرینی یا نوشتن طرح تجاری و آشنایی با قوانین مالیاتی و بیمه ای را در برنامه درسی جای دهد.
تلاش مسئولان این است که اقتصاد کشور را با سلاح دانش به گونه‎ای مجهز کنند که در برابر هر تکانه و مشکلی درجه بالایی از مقاومت داشته باشد. ضمن اینکه از ظرفیت‎های دانش برای تولید اشتغال استفاده کنند و این مسیری است که به باور کارشناسان اثرات مهمی براقتصاد کشورمان خواهد داشت.