عنوان سایت
چهارشنبه 5اردیبهشت 1397
مشاهده يادداشت/مقاله
چند نکته درباره بسیج دانشجویی و بسیج اساتید
تاریخ :1396/09/05
چند نکته درباره بسیج دانشجویی و بسیج اساتید
نويسنده: نويسنده: دکتر فرزادجهان بین

در هفته بسیج قرار داریم. از جمله اقشار بسیج، بسیج اساتید و نیز بسبج دانشجویی است. ضمن تبریک این هفته، چند نکته را در مورد این دو تشکل مهم عرض میکنم. این عرض به معنای نفی زحمات نیست بلکه توجه به ظرفیتها و میزان فعلیت آنهاست.
1- بسیج اساتید به چند دلیل کمتر موفق بوده است:
-ارتباط مشخصی میان این تشکل و دانشجویان بسیجی وجود ندارد. هدایت و راهبری که حداقل انتظار از این تشکل است به جهت عدم ارتباط و نیز فقدان توانمندی لازم و جذابیتهای علمی در نسبت با بسیج دانشجویی چندان صورت نمی گیرد.
-بسیج اساتید در زمینه تولید بحثهای ایجابی در خصوص نیازمندیهای فکری برای اداره کشور و حتی نقد و ارزیابی تحلیلی و علمی که امری سلبی است چندان موفق نبود.
-تلقی من این است که با حضور بسیج اساتید و قوت علمی که باید داشته باشد دیگران دقت کنند که هر حرف ضعیفی را مطرح نکنند.
-بسیج اساتید باید سردمدار و پیش ران آزاد اندیشی در دانشگاه ها باشد.
2-بسیج دانشجویی نیز دارای اشکالاتی است:
-توجه به اولویتها و تمرکز بر روی انها در بسیج دانشجویی ضعیف است.
-بنیه مطالعاتی برخی از اعضا، به نحوی که سیطره علمی ایجاد کند ضعیف است.
-نقد و ارزیابی و ارائه موضع تحلیلی و نه شعاری در این تشکل کم است.
این موارد، در حقیقت خودانتقادی است و به همه و از آن جمله به حقیر برمی گردد.اما بیشتر از همه ما به تصمیم گیران و سیاست گذاران برمی گردد.
امیدوارم این شجره طیبه روز بروز به اهداف اصلی خود نزدیک تر شود.